Location Map
ORI / STARSAND
308 days ago - Prontera 149, 65 - Tendrillon
x155Golden Hair3,000z
x1076Witch Starsand2,900z

Recent SearchesView More »
24 minutes ago pearl
35 minutes ago Chiqita's jewelry
36 minutes ago Francy flower
42 minutes ago Mith Magic
43 minutes ago Francy flower
43 minutes ago Francy flowee
44 minutes ago Nutshell
45 minutes ago Cold breath
46 minutes ago Mithril Magic Manteau 
48 minutes ago coal
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post