Location Map
GOODIES FOR AUTUM!
308 days ago - Prontera 110, 81 - Moy~
Recent SearchesView More »
4 minutes ago pearl
15 minutes ago Chiqita's jewelry
16 minutes ago Francy flower
22 minutes ago Mith Magic
23 minutes ago Francy flower
23 minutes ago Francy flowee
24 minutes ago Nutshell
25 minutes ago Cold breath
26 minutes ago Mithril Magic Manteau 
28 minutes ago coal
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post