Location Map
Stem
189 days ago - Prontera 164, 37 - hazuapik00
x1Crimson Mace [2]300,000z0z
x1Crimson Mace [2]250,000z0z
x1Crimson Mace [2]410,000z
x1Crimson Mace [2]750,000z
x1Crimson Mace [2]850,000z
x498Stem1,100z
x511Maneater Blossom2,400z

Recent SearchesView More »
4 minutes ago hunter fly card
4 minutes ago hunter fly card
8 minutes ago crimson knuckle
8 minutes ago crimson knuckle
10 minutes ago crimson twohanded sword
10 minutes ago crimson twohanded sword
48 minutes ago andre card
53 minutes ago eggyra
53 minutes ago eggrya
1 hour ago soldier skeleton card
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
6 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
6 days agoKurtis: wts holy stick 300k
5 days agoAraceli: wew
5 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post