Location Map
The ORI-ginal
213 days ago - Prontera 136, 125 - Teluk Panglima Bekeng!
x2Baby Leopard Card20,000,000z
x2Raydric Card40,000,000z
x1Abysmal Knight Card200,000,000z
x2Alice Card200,000,000z
x203Oridecon200,000z

Recent SearchesView More »
16 minutes ago Beast Claw
20 minutes ago Bloody Roar
54 minutes ago Bloody Roar
56 minutes ago Bellum Jamadhar
1 hour ago Beast Claw
1 hour ago Beast Claw
2 hours ago Abusive
2 hours ago Abusive
2 hours ago Abusive
5 hours ago white potion
13 days agoIone: 100m tlaga peco band?
12 days agoLois: sohee
11 days agoDeloris: strawberry
10 days agoEusebio: lol
8 days agoHailie: Is this the real life
4 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
3 days agoGerardo: oii
Post