Location Map
new cos
157 days ago - Prontera 160, 98 - ChiKiChan
Recent SearchesView More »
9 minutes ago Chiqita's jewelry
11 minutes ago Francy flower
17 minutes ago Mith Magic
17 minutes ago Francy flower
18 minutes ago Francy flowee
19 minutes ago Nutshell
19 minutes ago Cold breath
20 minutes ago Mithril Magic Manteau 
23 minutes ago coal
38 minutes ago fluff
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post