Location Map
A Van Down By The River
174 days ago - Prontera 134, 209 - fowlerjess2
x1Katana [4]50,000z
x1Katana [4]50,000z
x1Main Gauche [4]100,000z
x1Unknown #1690100,000z
x1Ribbon [1]80,000z
x1Ribbon [1]80,000z
x1Wooden Mail [1]25,000z
x1Wooden Mail [1]25,000z
x1Silver Guard [1]100,000z
x1Round Buckler [1]100,000z
x1Round Buckler [1]100,000z
x2Yggdrasil Seed90,000z

Recent SearchesView More »
5 minutes ago emperium anvil
5 minutes ago anvil
8 minutes ago emperium anvil
49 minutes ago fallen angel wing
49 minutes ago beret
1 hour ago beret
1 hour ago picky card
1 hour ago beret
2 hours ago fabric
2 hours ago Skel Worker Card
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
9 hours agoWeston: aw
9 hours agoWeston: wew
Post