Location Map
pppp
124 days ago - Prontera 147, 134 - KawaiiStorage~
x1Unknown #22104750,000,000z

Recent SearchesView More »
1 hour ago crimson bolt
1 hour ago trunk
1 hour ago trunks
2 hours ago iron
2 hours ago burning heart
2 hours ago burning heart
2 hours ago sticky
3 hours ago holy water
3 hours ago holy water
3 hours ago stone
4 days agoAlf: Tao Gunka 
4 days agoAlf: Price? Tao 
3 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
3 days agoKurtis: wts holy stick 300k
2 days agoAraceli: wew
2 days agoErick: 2
2 days agoLea: crimson
Post