Location Map
1234
95 days ago - Prontera 148, 165 - Red White Blacksmith
x38Rough Wind140,000z
x66Steel6,000z
x40Iron3,000z
x17Iron Ore1,000z
x194Hinalle Leaflet500z
x194Green Herb500z
x2Green Live3,000z

Recent SearchesView More »
4 minutes ago emperium anvil
4 minutes ago anvil
7 minutes ago emperium anvil
48 minutes ago fallen angel wing
49 minutes ago beret
1 hour ago beret
1 hour ago picky card
1 hour ago beret
2 hours ago fabric
2 hours ago Skel Worker Card
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
9 hours agoWeston: aw
9 hours agoWeston: wew
Post