Location Map
GearForRks
95 days ago - Prontera 146, 63 - m a r
x1Ur's Plate110,000,000z
x1Ur's Plate90,000,000z
x1Ur's Plate60,000,000z
x1Ur's Plate50,000,000z
x1Ur's Manteau70,000,000z
x1Ur's Manteau60,000,000z
x1Ur's Manteau30,000,000z
x1Ur's Greaves [1]115,000,000z
x1Ur's Greaves [1]110,000,000z
x1Ur's Greaves [1]120,000,000z
x1Ur's Seal [1]30,000,000z
x1Ur's Seal [1]25,000,000z

Recent SearchesView More »
15 minutes ago Epsilon
15 minutes ago Epsilon
15 minutes ago Epsilon
16 minutes ago Epsilon
16 minutes ago Epsilon
17 minutes ago Archer skeleton
17 minutes ago Archer skeleton
17 minutes ago Pasana
18 minutes ago Pasana
20 minutes ago
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
3 hours agoWeston: aw
3 hours agoWeston: wew
Post